Cộng Đồng Thiền Việt Nam

Chi hội phát triển Cộng đồng Thiền Việt Nam - Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng

Địa chỉ: Phòng Thiền – 213, nhà B – số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội.
Địa thoại: 091 337 53 58
Email: congdongthienvietnam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/congdongthienVietNam/

Chi hội Phát triển cộng đồng Thiền Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Chi hội) là một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam, thành lập tại quyết định số 96/2017/QĐ-TWH ngày 20/07/2017, hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu phát triển cộng đồng Thiền Việt Nam theo đúng với mục đích, tôn chỉ của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.

Chi hội là đơn vị quần chúng rộng rãi của những người quan tâm đến Thiền Định trong các hoạt động của đời sống từ cải thiện sức khỏe, cải thiện hành vi con người tới cải tạo nông nghiệp, khí hậu, nước và môi trường…Góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nền văn hóa xã hội lành mạnh, khai thác tối đa nguồn năng lượng vô tận, sạch, rẻ và sẵn có trong tự nhiên.

Chi hội ra đời, hoạt động nhằm mục đích nghiên cứu, ứng dụng Khoa học Thiền Định trong việc:

– Thiền định tăng cường sức khỏe, trí tuệ, cải tạo hành vi

– Tăng cường sức tăng trưởng của cây trồng

– Cân bằng đất đai, khí hậu, nước và môi trường

* Đối tượng tham gia: 

- Là hội viên chính thức của Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam.

- Là các cộng tác viên, các nhà nghiên cứu khoa học, Văn hóa, Giáo dục…các nhà hoạt động xã hội khác trong và ngoài nước.